English [en]   ??????? [ar]   català [ca]   Deutsch [de]   espa?ol [es]   fran?ais [fr]   ????? [he]   hrvatski [hr]   italiano [it]   日本語 [ja]   ??? [ko]   Nederlands [nl]   polski [pl]   português do Brasil [pt-br]   русский [ru]   Shqip [sq]   српски [sr]   Türk?e [tr]   укра?нська [uk]   簡體中文 [zh-cn]  

This translation may not reflect the changes made since 2009-10-18 in the English original. Please see the Translations README for information on maintaining translations of this article.

ЧПП ГНУ-а са Линуксом од Ричарда Сталмана

Да бисте више сазнали о овом проблему, можете прочитати и наше странице о Линуксу и Про?екту ГНУ, Зашто ГНУ са Линуксом? и страницу о корисницима ГНУ-а ко?и никада нису чули за ГНУ.

?уди ко?и примете да ми користимо и препоручу?емо назив ?ГНУ са Линуксом“ (енг. GNU/Linux) за систем ко?и многи назива?у ?Линуксом“ нам постав?а?у многа пита?а. Ево на?чеш?их пита?а и наших одговора на ?их.

Зашто га зовете ГНУ са Линуксом а не Линукс? (#why)
Ве?ина дистрибуци?а оперативних система заснованих на Линуксу као ?езгру су у суштини изме?ене верзи?е оперативног система ГНУ. Ми смо почели са разво?ем ГНУ-а 1984., годинама пре него што ?е Линус Торвалдс започео са писа?ем ?еговог ?езгра. Наш ци? ?е био да разви?емо потпун слободни оперативни систем. Свакако, ми нисмо изградили све ?егове делове сами, али смо предводили разво?. Ми смо изградили ве?ину основних делова ко?и чине на?ве?и по?единачни допринос целом систему. Наша ?е била и основна замисао.

Да ?е правде, требало би да нас под?еднако поми?у.

За шире об?аш?е?е, погледа?те Линукс и систем ГНУ и Корисници ГНУ-а ко?и никада нису чули за ГНУ, а за истори?у погледа?те Про?екат ГНУ.

Зашто ?е назив битан? (#whycare)
Иако су градите?и Линукса, дакле ?езгра, допринели за?едници слободног софтвера, многима од ?их слобода ни?е важна. ?уди ко?и мисле да се цео систем зове Линукс су обично збу?ени, па доде?у?у тим градите?има улогу у истори?ату наше за?еднице ко?у они у ствари нису одиграли. А онда они прида?у прекомерну тежину гледиштима тих градите?а.

Назива?ем система ГНУ-ом са Линуксом призна?е се улога ко?у ?е наш идеализам одиграо у изград?и наше за?еднице и помаже ?авности да уочи конкретну важност тих идеала.

Како ?е дошло до тога да ве?ина ?уди назива систем ?Линуксом“? (#howerror)
Назива?е система ?Линуксом“ ?е забуна ко?а се проширила брже него ?ена исправка.

?уди ко?и су комбиновали Линукс са системом ГНУ нису били свесни да ?е то било и све што су урадили. Они су се концентрисали на ?едан део, Линукс, и нису схватили да ?е ве?и део те комбинаци?е ГНУ. Назвали су га ?Линукс“ иако та? назив за оно што су они добили више ни?е био одговара?у?и. Требало нам ?е пар година да бисмо схватили колики ?е то проблем и да почнемо да тражимо од ?уди да исправе ову праксу. Али до тада ?е забуна узела велики зама?ац.

Ве?ина ?уди ко?и назива?у систем ?Линуксом“ никад нису ни чули зашто то ни?е исправно. Они су чули да други користе то име и претпостав?а?у да ?е вероватно оно исправно. Назив ?Линукс“ тако?е шири лажну слику о пореклу система, ?ер ?уди обично претпостав?а?у да ?е истори?ат система био такав да одговара том називу. На пример, често се веру?е да ?е разво? система почео Линус Торвалдс 1991. Ова лажна слика подцртава иде?у да би систем требало називати ?Линуксом“.

Многа од пита?а у ово? датотеци представ?а?у покуша?е разних ?уди да прона?у оправда?е за назив на ко?и су се навикли.

Треба ли увек да говоримо ?ГНУ са Линуксом“ уместо ?Линукс“? (#always)
Не увек, ве? само ако мислите на цео систем. Када мислите иск?учиво на ?езгро, требало би да га називате ?Линуксом“, називом ко?и ?е изабрао ?егов градите?.

Када ?уди назива?у цео систем ?Линуксом“, они назива?у цео систем по ?езгру. Ово изазива разне забуне, ?ер само струч?аци могу да разлуче да ли се мисли на ?езгро или на цео систем. Назива?ем целог система ?ГНУ-ом са Линуксом“ а ?езгра ?Линуксом“ избегавате двосмисленост.

Да ли би Линукс постигао исти успех да ГНУ ни?е ни настао? (#linuxalone)
У том алтернативном свету данас не би посто?ало ништа слично систему ГНУ са Линуксом, а вероватно уопште не би ни било слободних оперативних система. Осамдесетих година нико ни?е покушао да разви?е слободни оперативни систем, изузев Про?екта ГНУ и (касни?е) Беркли?евог CSRG-а, од кога ?е Про?екат ГНУ посебно тражио да почне са ослобо?е?ем свог кода.

На Линуса Торвалдса ?е делимично утицао говор о ГНУ-у одржан у Финско? 1990. године. Могу?е ?е да би чак и без овог утица?а он написао униксолико ?езгро, али оно вероватно не би било слободни софтвер. Линукс ?е постао слободан 1992., када га ?е Линус об?авио под ГНУ-овом О?Л. (Погледа?те белешке о об?ав?ива?у за верзи?у 0.12.)

Чак и да ?е Торвалдс об?авио Линукс под неком другом лиценцом слободног софтвера, слободно ?езгро само за себе не би ништа променило у свету. Знача? Линукса потиче од уклапа?а у ве?у целину, у потпун оперативни систем: ГНУ са Линуксом.

Зар не би било бо?е по за?едницу не делити ?уде овим захтевом? (#divide)
Када молимо ?уде да говоре ?ГНУ са Линуксом“, то ни?е ствара?е поделе. Ми само тражимо од ?их да Про?екту ГНУ ода?у призна?е за оперативни систем ГНУ. Ми тиме никога не критику?емо или изазивамо.

Ме?утим, посто?е ?уди ко?има се ово не сви?а. Понекад такви ?уди нас изазива?у. Они су некад толико груби да се стварно можемо запитати да ли они намерно покушава?у да нас у?утка?у. То нас не у?утку?е, али тежи ка де?е?у за?еднице, па се надамо да их ви можете убедити да престану.

Ме?утим, ово ?е само споредан узрок поделе у нашо? за?едници. На?ве?а подела ?е изме?у оних ко?и схвата?у слободни софтвер као друштвено и етичко пита?е, а власнички софтвер сматра?у друштвеним проблемом (то су они ко?и подржава?у покрет за слободни софтвер), и оних ко?има ?е важна само практична корист, а слободни софтвер виде само као ефикасан модел изград?е (покрет за отворени изворни код).

Ово неслага?е ни?е само ствар именова?а — то ?е ствар разлике у основним вредностима. За за?едницу ?е од к?учне важности да увиди и размиш?а о овом неслага?у. Називи ?слободни софтвер“ и ?отворени изворни код“ су бар?аци ова два става. Погледа?те страницу Зашто отворени изворни код пропушта смисао слободног софтвера.

Неслага?е у вредносном систему делом ?е повезано са количином паж?е ко?у ?уди покла?а?у улози Про?екта ГНУ у нашо? за?едници. Они ко?и цене слободу ?е бити склони?и да назову систем ?ГНУ са Линуксом“, а они ко?и схвате да се систем зове ?ГНУ са Линуксом“ ?е бити склони?и да обрате паж?у на наше философске аргументе слободе и за?едништва (због чега ?е избор назива система стварно знача?ан за за?едницу). Ме?утим, неслага?е би вероватно посто?ало чак и кад би сви познавали прави настанак система и ?егов прави назив, зато што ова? проблем стварно посто?и. Он се може уклонити само ако ми ко?и ценимо слободу све убедимо у исправност наших ставова (што не?е бити лако) или нас потпуно поразе (што се, нада?мо се, не?е догодити).

Зар Про?екат ГНУ не подржава права слободе говора по?единаца да назива?у систем по свом избору? (#freespeech)
Заиста, ми веру?емо да свако има право слободе говора и да може да назива оперативни систем било ко?им називом. Ми само молимо ?уде да се он назива ГНУ-ом са Линуксом, као вид исправног односа према Про?екту ГНУ, пропагира?а вредности слободе ко?у ГНУ означава, и да бисмо друге обавестили да су управо вредности слободе изнеле систем на светлост дана.
Пошто ?е свакоме позната улога ГНУ-а у разво?у система, зар се ?ГНУ са“ у имену не подразумева? (#everyoneknows)
Искуство нам показу?е да корисници система, и уопште део ?авности ко?и користи рачунаре, често не зна ништа о систему ГНУ. У ве?ини чланака о систему не споми?е се назив ?ГНУ“ нити идеали ко?е ГНУ означава. Чланак Корисници ГНУ-а ко?и никада нису чули за ГНУ пружа додатна об?аш?е?а.

?уди ко?и ово пита?у су на?вероватни?е залу?еници ко?и мисле на залу?енике ко?е они позна?у. Залу?еници су на?чеш?е чули за ГНУ, али ве?ина га?и сасвим погрешно миш?е?е о томе шта ?е ГНУ. На пример, многи мисле да се ради о колекци?и ?алата“, или про?екту разво?а алата.

Типичан начин на ко?и ?е ово пита?е формулисано илустру?е ?ош ?едно погрешно схвата?е, ко?е ?е опште место. Говорити о ?улози ГНУ-а“ у изград?и нечега претпостав?а да ?е ГНУ група ?уди. ГНУ ?е оперативни систем. Имало би смисла говорити о улози Про?екта ГНУ у овом или нечему другом, али не и о ГНУ-ово? улози.

Пошто ми ?е позната улога ГНУ-а у овом систему, зашто ?е битно ко?и назив користим? (#everyoneknows2)
Ако ваше речи не одражава?у ваше зна?е, онда не подучавате друге. Ве?ина ?уди ко?а ?е чула за систем ГНУ са Линуксом сматра да ?е он ?Линукс“, кога ?е покренуо Линус Торвалдс, и да ?е он покренут са намером да буде ?отвореног изворног кода“. Ако им ви не кажете, ко ?е?
Ни?е ли скра?ива?е назива ?ГНУ са Линуксом“ на ?Линукс“ исто што и скра?ива?е назива ?Микрософтов Виндовс“ на ?Виндовс“? (#windows)
Корисно ?е скратити често кориш?ени назив, али не уколико скра?еница може да доведе у забуну.

Скоро сви у разви?еним зем?ама заиста зна?у да ?е ?Виндовс“ систем кога производи Микрософт, па стога скра?ива?е назива ?Микрософтов Виндовс“ на ?Виндовс“ никога не збу?у?е у погледу природе и настанка тог система. Ме?утим, скра?ива?е назива ?ГНУ са Линуксом“ на ?Линукс“ пружа погрешну слику о томе како ?е систем настао.

Само пита?е доводи у забуну, ?ер ГНУ и Микрософт нису иста врста ствари. Микрософт ?е фирма, а ГНУ ?е оперативни систем.

Ни?е ли ГНУ само скуп програмерских алата ко?и се испоручу?у са Линуксом? (#tools)
Уколико уопште и чу?у за ГНУ, ?уди ко?и мисле да ?е Линукс цео оперативни систем често погрешно схвате шта ?е ГНУ. Они могу бити миш?е?а да ?е ГНУ назив за скуп програма, уз кориш?е?е израза ?програмерски алати“, ?ер су неки од наших програмерских алата постали популарни сами за себе. Иде?а да ?е ?ГНУ“ назив оперативног система се тешко уклапа у иде?ни склоп у ком ?е оперативни систем означен као ?Линукс“.

Про?екат ГНУ ?е назван по оперативном систему ГНУ — то ?е про?екат разво?а система ГНУ. (Погледа?те првобитну об?аву из 1983. <http://www.nhjpbo.live/gnu/initial-announcement.html>.)

Ми смо развили програме као што су преводилац ГСП (GCC), ГНУ-ов Емакс, ГНУ-ов асемблер ГАС, ГНУ-ова библиотека за Це (GLIBC), ГНУ-ова ?уска Баш (BASH), итд. ?ер су нам били потребни за оперативни систем ГНУ. ГСП, ?ГНУ-ов скуп преводилаца“ (енг. GNU Compiler Collection) ?е назив преводиоца ко?и смо написали за оперативни систем ГНУ. Ми, скупина ?уди ко?а ради у Про?екту ГНУ, смо развили и Гостскрипт, ГНУКеш, ГНУ-ов шах и Гном за систем ГНУ.

Каква ?е разлика изме?у оперативног система и ?езгра? (#osvskernel)
Оперативни систем по нама представ?а скуп програма ко?и су дово?ни за употребу рачунара да би се обавио широк опсег послова. Оперативни систем опште намене мора да обав?а све оно што ?е потребно широком кругу корисника да би био потпун.

?езгро ?е ?едан од програма оперативног система — програм ко?и доде?у?е ресурсе машине другим покренутим програмима. ?езгро тако?е руководи покрета?ем и заустав?а?ем других програма.

Оно што збу?у?е ?е да неки ?уди користе израз ?оперативни систем“ да би описали ??езгро“. Оба значе?а овог израза су настала пре много година. Употреба израза ?оперативни систем“ да би се описало ??езгро“ се налази у многим к?игама о устро?ству система, од ко?их су на?стари?е из осамдесетих. Истовремено ?е осамдесетих значе?е израза ?оперативни систем Уникс“ обухватало све системске програме, а Беркли?ева верзи?а Уникса ?е ук?учивала чак и игре. Пошто смо ми замислили ГНУ као униксолики оперативни систем, ми користимо израз ?оперативни систем“ на ова? послед?и начин.

Углавном када се говори о ?оперативном систему Линукс“ израз ?оперативни систем“ се употреб?ава са истим значе?ем ко?е ми подразумевамо — цео скуп програма. Уколико мислите на то, молимо вас да га називате ?ГНУ-ом са Линуксом“. Уколико мислите само на ?езгро, онда ?е ?Линукс“ прави назив, али вас молимо да додате и ??езгро“, како би се избегла недоумица о томе на ко?и ?део тела“ софтвера мислите.

Уколико више волите да користите неки други израз уместо ?оперативни систем“ за цео скуп програма, на пример ?системска дистрибуци?а“, и то ?е у реду. Онда ?ете говорити о системским дистрибуци?ама ГНУ-а са Линуксом.

?езгро система ?е као теме? ку?е. Како ку?а може бити потпуна без теме?а? (#house)
?езгро ни?е попут теме?а ку?е ?ер изград?а оперативног система ни?е попут изград?е ку?е.

Ку?е се граде од мноштва малих делова ко?и се секу и састав?а?у на месту град?е. Они се мора?у састав?ати одоздо нагоре. Зато, ако теме? ни?е изгра?ен, онда ни?е изгра?ен ни?едан суштински део ку?е, и имате само рупу.

Насупрот овоме, оперативни систем се састо?и од лабаво повезаних сложених компонената ко?е се могу изгра?ивати било каквим редоследом. Када сте изградили ве?ину компонената, обавили сте ве?ину посла. То више подсе?а на ме?ународну свемирску станицу него на ку?у. Ако би ве?ина модула свемирске станице била у орбити, повезана, али без ?едног важног модула, то би подсе?ало на систем ГНУ из 1992.

Ми називамо цео систем по ?езгру — Линукс. Ни?е ли уобича?ено назвати оперативни систем по ?езгру? (#afterkernel)
Таква пракса ?е веома ретка — не можемо да прона?емо ни?едан такав пример осим погрешне употребе назива ?Линукс“. Обично се оперативни систем разви?а у оквиру ?едног целовитог про?екта, а градите?и бира?у назив за систем као целину. ?езгро обично нема посебно име — уместо тога, каже се ??езгро тога-и-тога“[1].

Због тога што се ове две[2] конструкци?е користе напоредо, израз ??езгро Линукс“ се лако може побркати са значе?ем ??езгро Линукса“, што наводи на зак?учак да ?е Линукс нешто више од ?езгра. Можете да избегнете могу?ност овакве забуне говоре?и и пишу?и ??езгро, Линукс“ или ?Линукс, ?езгро“.

Оно што смета код назива ?ГНУ са Линуксом“ ?е то што ?е предугачак. Како би било да предложите неки кра?и назив? (#long)
Ми смо неко време покушали да користимо назив ?ЛиГНУкс“, ко?и комбину?е речи ?ГНУ“ и ?Линукс“. Реакци?а ?авности ?е била веома лоша. ?уди ради?е прихвата?у назив ?ГНУ са Линуксом“.

На?кра?е исправно име система ?е ?ГНУ“, али га ми називамо ?ГНУ-ом са Линуксом“, због доленаведених разлога.

Пошто ?е Линукс споредни допринос, да ли би било неистинито називати систем просто ?ГНУ-ом“? (#justgnu)
Не би се косило са чи?еницама, али то ни?е на?бо?и избор. Ево разлога због ко?их ми називамо систем верзи?ом ?ГНУ-а са Линуксом“ уместо само ?ГНУ-а“:
  • Не ради се тачно о ГНУ-у — ?езгро ?е другачи?е (Линукс). Корисно ?е разликовати ГНУ са Линуксом од ГНУ-а.
  • Не би било присто?но тражити од ?уди да престану да ода?у призна?е Линусу Торвалдсу; он ?есте написао важан део система. Ми желимо да нам се ода призна?е за покрета?е и одржава?е разво?а система, али то не значи да би требало да се према Линусу односимо онако као што се они ко?и назива?у систем ?Линуксом“ односе према нама. Ми смо енергично против ?егових политичких гледишта, али се ми у том против?е?у понашамо часно и отворено, а не покушавамо да занемаримо ?егов допринос систему.
  • Пошто многи ?уди зна?у за систем ?Линукс“, уколико кажемо ?ГНУ“ они могу да схвате да причамо о другом систему. Уколико кажемо ?ГНУ са Линуксом“, они ?е повезати оно што ми причамо са оним што су ве? чули.
Уколико користим назив ?Линукс“ у називу производа, морам да за то платим. Исто важи и ако користим назив ?ГНУ са Линуксом“. Да ли ?е погрешно да користим само назив ?ГНУ“ без назива ?Линукс“ како бих избегао пла?а?е? (#trademarkfee)
Нема ничег лошег у назива?у система ?ГНУ-ом“, ?ер та? назив опису?е оно о чему се овде говори. Лепо ?е и Линусу Торвалдсу дати део почасти, али нисте обавезни да пла?ате привилеги?у да то радите.

Зато вас не?емо критиковати ако желите да систем називате само ?ГНУ-ом“, како бисте избегли пла?а?е за назив ?Линукс“.

До данас су многи про?екти помогли систему какав ?е он данас. Он ук?учу?е ТеХ, Икс11, Апаш, Перл, и много других програма. Зар ваши аргументи не наводе на то да и ?има треба одати призна?е? (Али би то довело до назива ко?и би био толико дугачак да би то било смешно.) (#many)
Оно што ми поручу?емо ?е да главном градите?у система треба одати део призна?а. Главни градите? система ?е Про?екат ГНУ, а систем ?е у основи ГНУ.

Уколико сматрате да би требало ?ош више одати призна?е ономе коме ?е потребно, можете сматрати да и неки споредни помагачи тако?е заслужу?у призна?е у називу система. Ако ?е тако, далеко било да се томе противимо. Уколико сматрате да Икс11 заслужу?е призна?е у оквиру назива система, и желите да назовете систем ГНУ са Иксом11 и Линуксом, урадите тако. Уколико сматрате да Перл просто вапи за поми?а?ем, и желите да пишете ГНУ са Линуксом и Перлом, само напред.

Пошто дугачак назив као што ?е ГНУ са Иксом11, Апашом, Линуксом, ТеХ-ом, Перлом, Питоном и ФриЦивом поста?е помало смешан, мора?ете да на одре?еном месту поставите границу и изоставите називе многих других споредних помагача. Не посто?и ни?едно очито место за постав?а?е такве границе, па се не?емо противити ма где да ?е поставите.

Различите границе воде у различит избор назива система. Али назив ко?и никако не може настати из бриге за правичност и одава?е призна?а ?е ?Линукс“. Не може да буде правично одати призна?е ?едном споредном доприносу (Линуксу) а не поменути главни допринос (ГНУ).

Многи други про?екти су допринели томе да систем буде онакав какав ?е данас, али они не инсистира?у на називу АБВ са Линуксом. Зашто бисмо издва?али ГНУ? (#others)
Хи?аде про?еката су разви?али програме ко?и се стандардно ук?учу?у у данаш?е системе ГНУ-а са Линуксом. Сви они заслужу?у призна?е за сво?е доприносе, али они нису основни градите?и система као целине, па стога ни не траже да им се ода призна?е.

ГНУ се разлику?е ?ер ?е нешто више од приложеног програма, више чак и од скупа приложених програма. ГНУ ?е основа на ко?о? ?е изгра?ен систем.

ГНУ ?е данас мали део система. Зашто бисмо га онда поми?али? (#allsmall)
Године 2008. смо сазнали да ГНУ-ови пакети чине 15% ?главног“ складишта дистрибуци?е ГНУ-а са Линуксом gNewSense. Линукс чини 1,5%. Зато би исти аргумент могао да се примени са по?ачаним смислом на назива?е система ?Линуксом“.

Данас ГНУ чини мали проценат система, а Линукс ?ош ма?и. Али они представ?а?у срж система. Систем ?е направ?ен ?иховим комбинова?ем. Зато ?е назив ГНУ са Линуксом и да?е исправан.

Многе фирме су допринеле томе да систем буде онакав какав ?е данас. Зар то не значи да би требало да га називамо Ред Хетов и Новелов ГНУ са Линуксом? (#manycompanies)

ГНУ ни?е упоредив са Ред Хетом или Новелом. Он ни?е фирма, нити организаци?а, па чак ни покрет. ГНУ ?е оперативни систем. (Када говоримо о Про?екту ГНУ, онда мислимо на про?екат да се изгради систем ГНУ.) Систем ГНУ са Линуксом ?е заснован на ГНУ-у, и зато ГНУ треба да буде део ?еговог имена.

Ве?ина доприноса тих фирми систему ГНУ са Линуксом се налази у коду ко?и су приложили разним ГНУ-овим пакетима, ук?учу?у?и ГСП и Гном. Употребом израза ГНУ са Линуксом ода?емо призна?е и тим фирмама, за?едно са свим осталим ГНУ-овим градите?има.

Зашто пишете ?ГНУ са Линуксом“ уместо ?ГНУ Линукс“? (#whyslash)
По правилима енглеског ?езика, реч ?ГНУ“ (енг. GNU) у конструкци?и ?ГНУ-ов Линукс“ (енг. GNU Linux) утиче на реч ?Линукс“ (енг. Linux). Ово може да значи или ?ГНУ-ова верзи?а Линукса“, или ?Линукс, ко?и ?е ГНУ-ов пакет“. Ни?едно од ових значе?а не одговара стварном ста?у.

Линукс ни?е ГНУ-ов пакет, т?. он ни?е разви?ен под окри?ем Про?екта ГНУ нити посебно приложен Про?екту ГНУ. Линус Торвалдс ?е написао Линукс независно, као сопствени про?екат. Дакле, значе?е ?Линукс, ко?и ?е ГНУ-ов пакет“ ни?е исправно.

Не ради се ни о одво?ено? ГНУ-ово? верзи?и Линукса, ?езгра. Слободне дистрибуци?е ГНУ-а са Линуксом заиста има?у одво?ену верзи?у Линукса, пошто ?стандардна“ верзи?а садржи неслободне фирмверске ?мр?е“. Ако би она била део Про?екта ГНУ, она би се могла сматрати ?ГНУ-овим Линуксом“ (енгл. GNU Linux), али ми не бисмо желели да ?е тако називамо ?ер би то било збу?у?у?е.

Ради се о верзи?и оперативног система ГНУ, ко?а се разлику?е од других по томе што ?о? ?е Линукс ?езгро. Коса црта[3] се у ово уклапа ?ер ?о? ?е значе?е ?комбинаци?а“. (Узмимо, на пример, ?улаз/излаз“.) Ова? систем ?е комбинаци?а ГНУ-а и Линукса. Стога ?е исправно ?ГНУ са Линуксом“.

Посто?е и други начини да се изрази ?комбинаци?а“. Уколико сматрате да ?е знак ?плус“ ?асни?и, користите ?ега. У француском ?е прикладни?а цртица: GNU-Linux. Ми понекад на шпанском кажемо GNU con Linux.

Зашто ?ГНУ са Линуксом“ уместо ?Линукс са ГНУ-ом“? (#whyorder)
Исправно ?е и правично прво поменути основног доприносиоца. Не само да ?е допринос ГНУ-а систему ве?и од Линуксовог доприноса и да му претходи, ве? смо ми започели цео посао.

Ме?утим, уколико више волите да називате систем ?Линуксом са ГНУ-ом“, и то ?е бо?е од онога што ради ве?ина ?уди, а то ?е да у потпуности изостав?а?у ГНУ, тиме ствара?у?и утисак да ?е цео систем Линукс.

Мо?а дистрибуци?а се зове ?Нештонешто Линукс“. Зар то не говори да се ради о Линуксу? (#distronames)

То само значи да ?уди ко?и праве дистрибуци?у ?Нештонешто Линукс“ понав?а?у честу грешку.

Званичан назив мо?е дистрибуци?е ?е ?Нештонешто Линукс“. Зар ни?е погрешно не називати ?е ?Нештонештом Линуксом“? (#distronames1)

Ако они могу да промене ?ГНУ“ у ?Нештонешто Линукс“, можете и ви та? назив да промените у ?Нештонешто(в) ГНУ са Линуксом“. Не може бити ма?е исправно да се грешка исправи него да се учини.

Зар не би било ефектни?е да се фирме као што су Мандрак, Ред Хет и ИБМ замоле да назива?у ?ихове дистрибуци?е ?ГНУ-ом са Линуксом“ уместо што се моле по?единци? (#companies)
Не би требало бирати — ми тражимо и од фирми и од организаци?а и од по?единаца да нам помогну у шире?у истине. У ствари, замолили смо све три наведене фирме. Мандрак понекад користи израз ?ГНУ са Линуксом“, али ИБМ и Ред Хет нису спремни да нам помогну. ?едан директор нам ?е рекао: ?Ради се о чисто комерци?ално? одлуци. Назива?у?и га ‘Линуксом’, сматрамо да ?емо зарадити више новца“. Другим речима, то? фирми ни?е важна истина.

Ми их не можемо променити, али ми нисмо ?уди ко?и одуста?у зато што ?е пред ?има трновит пут. Можда ви не поседу?ете толико утица?а као ИБМ или Ред Хет, али нам ипак можете помо?и. За?едно можемо да изменимо ситуаци?у до тачке када ?е фирме зара?ивати више уколико систем буду називале ?ГНУ-ом са Линуксом“.

Зар не би било бо?е да се назив ?ГНУ са Линуксом“ задржи само за дистрибуци?е ко?е су начи?ене чисто од слободног софтвера? Зар то ни?е идеал ГНУ-а? (#reserve)
Раширена пракса додава?а неслободног софтвера систему ГНУ са Линуксом представ?а крупан проблем за нашу за?едницу. Та пракса поручу?е корисницима да ?е неслободни софтвер исправан, и да ?е кориш?е?е таквог софтвера део духа ?Линукса“. Многе ?Линукс“ корисничке групе као део свог ци?а виде помо? корисницима у кориш?е?у неслободних додатака, и чак нуде продавцима да им пове?а?у прода?у. Они себи зацртава?у ци?еве као што ?е ?помага?е корисницима“ ГНУ-а са Линуксом (ук?учу?у?и ту помо? у кориш?е?у неслободних апликаци?а и управ?ачких програма), или популариса?е система чак и по цену губитка слободе.

Пита?е ?е како ово променити.

Пошто ве?и део за?еднице ко?а користи ГНУ са Линуксом не схвата да ?е то тако, уколико бисмо се одрекли тих искварених верзи?а говоре?и да оне у ствари нису ГНУ, то не би научило кориснике да више вредну?у слободу. Они не би схватили же?ену поруку, ве? би одговорили да нису ни помиш?али на то да су ови системи уопште ГНУ.

Пут ка схвата?у везе са слободом ?е управо супротан: требало би разгласити да све те верзи?е система ?есу верзи?е ГНУ-а, и да су све засноване на систему ко?и посто?и управо због слободе корисника. Схвативши ово, корисници ?е почети да на дистрибуци?е ко?е садрже неслободни софтвер гледа?у као на изопачене и искварене верзи?е ГНУ-а, уместо да на ?их гледа?у као на исправне и прикладне ?верзи?е Линукса“.

Веома ?е корисно организовати групе корисника ГНУ-а са Линуксом, ко?е систем назива?у ГНУ-ом са Линуксом и прихвата?у идеале Про?екта ГНУ као основу свог делова?а. Уколико ваша оближ?а ?Линукс корисничка група“ пати од истих горенаведених симптома, предлажемо вам или да започнете кампа?у промене усмере?а (и назива) унутар групе или да започнете нову групу. ?уди ко?и се посве?у?у површни?им ци?евима има?у право на сво?а гледишта, али им немо?те дозволити да повуку и вас!

Зашто не учинити ГНУ дистрибуци?ом Линукса (sic) и то називати ГНУ-ом са Линуксом? (#gnudist)
Све дистрибуци?е ?Линукса“ су у ствари верзи?е система ГНУ са ?езгром Линукс. Сврха израза ?ГНУ са Линуксом“ ?есте да ово истакне. Разво?ем нове дистрибуци?е ко?а би се звала ?ГНУ са Линуксом“ бисмо заклонили оно што желимо да поручимо.

Што се тиче разво?а дистрибуци?е ГНУ-а са Линуксом, ми смо то ве? ?едном урадили, када смо финансирали почетак разво?а Деби?ановог ГНУ-а са Линуксом. Не би било упутно да то поново радимо; то би био велики посао, и, осим уколико би нова дистрибуци?а имала знача?ну практичну предност над другим дистрибуци?ама, било би узалудно.

Уместо тога, ми помажемо градите?има 100% слободних дистрибуци?а ГНУ-а са Линуксом, као што су gNewSense и Ututo.

Зашто не ре?и ?Линукс ?е ?езгро ГНУ-а“ и об?авити неку посто?е?у верзи?у ГНУ-а са Линуксом под именом ?ГНУ“? (#linuxgnu)
Можда би 1992. године представ?ало добру иде?у усво?ити Линукс као ?езгро ГНУ-а. Да смо онда схватили колико ?е нам времена бити потребно да оспособимо ГНУ-ово Крдо, можда бисмо онда то и урадили. (Ава?, то смо касно схватили.)

Посто?и ?ош ?едан разлог због кога не желимо да неку посто?е?у верзи?у ГНУ-а са Линуксом прекрстимо у ?ГНУ“: то би у неку руку било исто као преименова?е верзи?е система ГНУ у ?Линукс“. То ни?е било исправно, и ми тако не?емо да поступамо.

Да ли ?е Про?екат ГНУ од почетка осу?ивао и противио се употреби Линукса? (#condemn)
Ми нисмо прихватили Линукс као наше ?езгро, али га ни не осу?у?емо и не супротстав?амо му се. Ми смо почели да преговарамо о спонзориса?у Деби?ановог ГНУ-а са Линуксом 1993. године. Тако?е смо тражили сарад?у са ?удима ко?и су прилаго?авали неке ГНУ-ове пакете Линуксу. Желели смо да ук?учимо ?ихове измене у стандардна изда?а, како би ГНУ-ови пакети функционисали ?право из кути?е“ у комбинаци?и са Линуксом. Али су ствари ме?ане на брзину и на непреносив начин; за инсталаци?у ?е било потребно да се измене прочисте.

?уди ко?и су ме?али пакете нису били заинтересовани да сара?у?у са нама. ?едан од ?их нам ?е чак рекао да га сарад?а са Про?ектом ГНУ не занима ?ер ?е ?корисник Линукса“. То ?е био шок за нас, ?ер су ?уди ко?и су прилаго?авали ГНУ-ове пакете другим системима углавном желели да сара?у?у са нама у ук?учива?у ?ихових измена. Али ова група ?уди, ко?а ?е разви?ала систем ко?и ?е био углавном заснован на ГНУ-у, ?е била прва (и за сада ?едина) група ко?а ни?е желела да сара?у?е са нама.

Управо ово искуство нас ?е први пут суочило са чи?еницом да неки ?уди назива?у систем ГНУ ?Линуксом“, и да та забуна представ?а кочницу у нашем раду. Наш одговор на та? и друге проблеме проузроковане погрешним назива?ем система ?е да молимо ?уде да назива?у систем ?ГНУ-ом са Линуксом“.

Зашто вам ?е било потребно толико много времена да почнете да тражите од ?уди да користе назив ГНУ са Линуксом? (#wait)

Па, у ствари, и ни?е. Ми смо приватно почели да о овоме разговарамо са градите?има и расподе?ивачима 1994. године, а са ?авном кампа?ом смо почели 1996. године. Настави?емо са ?ом онолико колико ?е то потребно.

Треба ли правило ГНУ са [назив] приме?ивати на све програме ко?и су под О?Л? (#allgpled)
Ми никада не називамо по?единачне програме користе?и образац ?ГНУ са [назив]“ (енг. GNU/[назив]). Уколико ?е програм ГНУ-ов пакет, ми га називамо ?ГНУ-ов [назив]“.

ГНУ, оперативни систем, чини мноштво различитих програма. Неки програми ко?и чине ГНУ су написани у оквиру Про?екта ГНУ или му посебно приложени; то су ГНУ-ови пакети, па стога ми често користимо реч ?ГНУ“ у ?иховим називима.

Од градите?а програма зависи да ли желе да га приложе и начине ГНУ-овим пакетом. Уколико сте развили програм и желите да га учините ГНУ-овим пакетом, молимо да пишете на адресу <[email protected]>, како бисмо могли да га испитамо и одлучимо да ли нам ?е потребан.

Не би било поштено да дода?емо назив ГНУ на сваки посебан програм ко?и ?е об?ав?ен под ГНУ-овом О?Л. Уколико напишете програм и об?авите га под О?Л, то не значи да га ?е написао Про?екат ГНУ или да сте га ви написали за нас. На пример: ?езгро, Линукс, ?е об?ав?ено под ГНУ-овом О?Л, али га Линус ни?е написао у оквиру Про?екта ГНУ, ве? га ?е направио самостално. Ако нешто ни?е ГНУ-ов пакет, за то ?нешто“ Про?екат ГНУ не може да буде заслужан, па би додава?е назива ?ГНУ“ у ?егов назив било погрешно.

За разлику од овога, укупне заслуге за оперативни систем ГНУ као целину припада?у нама, иако не и за сваки програм ко?и га чини. Систем посто?и као такав управо захва?у?у?и нашо? одлучности и упорности, ?ош од 1984., много година пре настанка Линукса.

Оперативни систем у оквиру кога ?е Линукс постао популаран ?е у суштини исти као оперативни систем ГНУ. Он ни?е сасвим исти, ?ер садржи другачи?е ?езгро, али ?е углавном исти систем. Он ?е вари?анта ГНУ-а — он ?е систем ГНУ са Линуксом.

Линукс се и да?е углавном користи у вари?антама тог система — у модерним верзи?ама система ГНУ са Линуксом. Оно што тим системима да?е идентитет ?есте ГНУ са Линуксом у ?иховом средишту, а не иск?учиво Линукс.

Пошто велики део ГНУ-а потиче од Уникса, зар не би требало да ГНУ ода призна?е Униксу додавши Уникс свом називу? (#unix)
Уствари, ни?едан део ГНУ-а не потиче од Уникса. Уникс ?е власнички софтвер (и ?ош увек то ?есте), па би кориш?е?е било ког дела ?еговог кода у оквиру ГНУ-а било незаконито. Ово ни?е случа?ност; управо због тога смо и развили ГНУ: пошто слобода кориш?е?а Уникса, а и било ког другог тадаш?ег оперативног система ни?е посто?ала, био нам ?е потребан слободни систем да би их заменио. Ми нисмо могли да копирамо програме, па чак ни ?ихове делове, из Уникса; све ?е морало да се наново напише.

Ни?едан део кода ГНУ-а не потиче из Уникса, али ГНУ ?есте сагласан са Униксом; стога многе иде?е и планови ГНУ-а потичу из Уникса. Сам назив ?ГНУ“ представ?а комичан начин одава?а почасти Униксу, у складу са хакерском традици?ом рекурзивних скра?еница ко?а потиче из седамдесетих.

Прва таква рекурзивна скра?еница ?е била ТНТ, ?ТНТ ни?е Теко“ (енг. TINT, ?TINT Is Not TECO“). Аутор ТНТ-а ?е написао ?ош ?едно остваре?е Тека (ве? ?е посто?ало више таквих остваре?а, за разне системе), али уместо да му надене досадно име као што ?е ?нештодруго Теко“, смислио ?е интелигентно и забавно име. (Управо то и значи хакериса?е: разиграна бистрина.)

Другим хакерима се то име свидело толико да смо и ми имитирали ова? принцип. Постала ?е традици?а да програму, када пишете изнова програм ко?и ?е сличан неком посто?е?ем програму (рецимо да се он зове ?Образован“), наденете рекурзивно скра?ено име, на пример ?СНОБ“, што ?е скра?ено од ?СНОБ ни?е Образован“[4]. У том духу смо нашо? замени за Уникс дали име ?ГНУ ни?е Уникс“.

Истори?ски, фирма Е?тиенти (енг. AT&T), ко?а ?е развила Уникс, ни?е желела да ?о? ико ода призна?е користе?и ?Уникс“ у називу сличног система. Е?тиенти ово ни?е желео чак и ако би систем користио део кода из Уникса, па чак ни ако би био 99% Уникс. Е?тиенти?у се такав вид почасти ни?е свидео у толико? мери да би вам претио тужбом због нарушава?а робне марке уколико бисте покушали да им то понудите. Због овога се разне изме?ене верзи?е Уникса (наравно, све власничке као и сам Уникс) ко?е су произвеле разне рачунарске фирме зову другачи?е.

Треба ли користити и назив ?ГНУ са БСД-ом“? (#bsd)
Ми не називамо системе БСД (ФриБСД, итд.) системима ?ГНУ са БСД-ом“, ?ер се та? израз не уклапа у истори?ат система БСД.

Систем БСД ?е развио Калифорни?ски универзитет Беркли као неслободни софтвер осамдесетих, а ослобо?ен ?е раних деведесетих. Данас ?е слободни оперативни систем скоро сигурно или вари?анта система ГНУ или врста система БСД.

?уди нас понекад пита?у да ли ?е и БСД вари?анта ГНУ-а као што ?е то ГНУ са Линуксом. Ми им одговарамо да ни?е. Градите?и БСД-а су били инспирисани да учине ?ихов код слободним софтвером примером Про?екта ГНУ, а експлицитне молбе активиста ГНУ-а су помогле да их убедимо да са тим почну, али сам код има мало за?едничког са ГНУ-ом.

Системи БСД данас користе неке ГНУ-ове пакете, на исти начин на ко?и систем ГНУ и ?егове вари?анте користе неке БСД-ове програме. Ме?утим, као целине, они представ?а?у два различита система ко?и су одво?ено настали. Градите?и БСД-а нису написали ?езгро и додали га систему ГНУ, па назив ГНУ са БСД-ом не би био примерен.

Веза изме?у ГНУ-а са Линуксом и ГНУ-а ?е много теш?а, и зато ?е назив ?ГНУ са Линуксом“ погодан.

Посто?и верзи?а ГНУ-а ко?а користи ?езгро из НетБСД-а. ?егови градите?и га зову ?Деби?анов ГНУ са НетБСД-ом“, али би тачни?и назив био ?ГНУ са ?езгром НетБСД-а“, ?ер ?е НетБСД потпун систем, а не само ?езгро. Ово ни?е систем БСД, ?ер ?е ве?ина система иста као код система ГНУ са Линуксом.

Уколико инсталирам ГНУ-ове алате под Виндовсом, да ли то значи да имам систем ГНУ са Виндовсом? (#othersys)
Не на исти начин ко?и подразумевамо код ?ГНУ-а са Линуксом“. Алати ГНУ-а су само ?едан део софтвера ГНУ-а, ко?и ?е само ?едан део система ГНУ, а иза ?их бисте ?ош увек имали други потпун оперативни систем ко?и нема за?едничког кода са ГНУ-ом. Све у свему, то ?е веома различита ситуаци?а од ГНУ-а са Линуксом.
Може ли посто?ати систем Линукс без ГНУ-а? (#justlinux)
Могу?е ?е направити систем коме ?е Линукс ?езгро али ни?е заснован на ГНУ-у. Речено ми ?е да посто?е мали системи, ко?и се користе за уг?ежден разво?, ко?и садрже Линукс али не и систем ГНУ. ?едно време су кружиле гласине да ИБМ планира да у Аикс (енг. AIX) смести Линукс као ?езгро. То ?е теоретски могу?е, без обзира да ли су они ово и пробали у стварности. Какве зак?учке о именова?у разних система можемо изву?и из овога?

?уди ко?има ?е ?езгро важни?е од остатка система говоре: ?Сви они садрже Линукс. Зовимо их стога Линукс системима“. Али било ко?а два таква система су углавном различита, па ?е погрешно називати их истим именом. (На пример, то наводи ?уде да сматра?у ?езгро важни?им од целог остатка система.)

У малим уг?ежденим системима, Линукс може да представ?а ве?и део система. Можда ?е назив ?системи Линукс“ за ?их исправан. Они су веома различити од система ГНУ са Линуксом, ко?и су више ГНУ него Линукс. Хипотетички ИБМ-ов систем би био различит од оба ова система. Прави назив за ?ега би био Аикс са Линуксом (енг. AIX/Linux): Аиксова основа, али са Линуксом као ?езгром. Ови различити називи би демонстрирали корисницима колико су ти системи различити.

Зашто да и поред свега не називамо систем ?Линуксом“ и тако о?ачамо улогу Линуса Торвалдса као маскоте наше за?еднице? (#helplinus)
Линус Торвалдс ?е ?маскота“ (тако га назива?у други, а не ми) сво?их ци?ева, а не наших. ?егов ци? ?е популариса?е система. Он веру?е да ?е ?егова вредност за друштво само у практичности: ?егово? снази, поузданости и лако? доступности. Он никада ни?е бранио слободу сарад?е као етичко начело, због чега ?авност назив ?Линукс“ не повезу?е са тим начелом.

Линус ?авно изражава ?егово неслага?е са идеалима Покрета за слободни софтвер. Он разви?а неслободни софтвер (то ?е сам рекао пред бро?ном публиком на са?му ?Линукс“Свет), па чак приморава колеге градите?е Линукса, ?езгра, да користе неслободни софтвер да би приступили ?еговом складишту изворног кода. Он иде и да?е, и прекорава ?уде ко?и сматра?у да би инже?ери и научници требало да размотре друштвене последице ?ихових техничких дела — одбацу?у?и тиме лекци?у ко?е ?е друштво извукло из разво?а атомске бомбе.

Нема ничег погрешног у писа?у слободног програма из же?е за уче?ем и разонодом; ?езгро ко?е ?е Линус написао из тих разлога ?е важан допринос нашо? за?едници. Али то нису и разлози због ко?их посто?и потпун слободни систем, ГНУ са Линуксом, и они нам не?е осигурати слободу у буду?ности. ?авност мора да буде упозната са овим. Линус има право да заступа сво?а гледишта, али ми сматрамо да ?уди треба да зна?у да оперативни систем о коме се говори потиче из идеала слободе, а не из ?егових ставова.

Зар ни?е погрешно означавати дело Линуса Торвалдса ГНУ-ом? (#claimlinux)
Било би погрешно, па зато то ми и не радимо. Торвалдсово дело ?е Линукс, ?езгро. Ми пазимо да га не припишемо Про?екту ГНУ или да га називамо ?ГНУ-ом“. Када говоримо о целом систему, назив ?ГНУ са Линуксом“ му да?е део заслуга.
Да ли се Линус Торвалдс слаже са тим да ?е Линукс само ?езгро? (#linusagreed)

Он ?е ово схватао у почетку. У ?еговим на?рани?им об?авним белешкама ?е ста?ало: ?Ве?ина алата ко?и се користе уз Линукс су ГНУ-ов софтвер, и они су под ГНУ-овим копилефтом. Ти алати нису у дистрибуци?и. За више података се обратите мени или ГНУ-у.“

Битка ?е ве? изгуб?ена — друштво ?е одлучило и ми то не можемо променити. Зашто бисмо чак и помиш?али на то? (#lost)
Ово ни?е битка, ве? образовна кампа?а. Одлука како назвати систем ни?е ?еднократна, и ?у не доноси напрасно ?друштво“. Свака особа, свака организаци?а може да одлучи ко?и назив ?е користити. Ви не можете да наредите другима да говоре ?ГНУ са Линуксом“, али зато можете да сами називате систем ?ГНУ-ом са Линуксом“, и тако нам помогнете.
Друштво ?е одлучило и ми то не можемо променити. Шта би променило уколико бих говорио ?ГНУ са Линуксом“? (#whatgood)
Ово ни?е ситуаци?а ?све или ништа“. Исправне и погрешне слике шире ма?е или више различити ?уди. Уколико називате систем ?ГНУ-ом са Линуксом“, помо?и ?ете другима да упозна?у прави истори?ат система, ?егово порекло и разлог настанка. Не можете сами свуда да исправите погрешан назив више него што то ми можемо, али ипак можете да помогнете. Ако би само пар стотина ?уди приметило да користите израз ?ГНУ са Линуксом“, то ?е много бо?е него да то нико ни?е приметио. А неки од ?их ?е о ово? исправци испричати другима.
Зар не би било бо?е звати систем ?Линукс“ и подучавати ?уде о ?еговом правом пореклу десетоминутним об?аш?е?ем? (#explain)
Уколико нам помажете таквим об?аш?ава?ем другима, ми ценимо ваш труд, али то ни?е на?бо?и начин. То ни?е толико ефектно као назива?е система ?ГНУ-ом са Линуксом“, и неефикасно троши ваше време.

Ни?е ефектно ?ер може да се не прими, а сигурно се не?е ширити. Неки од оних ко?и чу?у ваше об?аш?е?е ?е обратити паж?у и можда доби?у исправну слику о пореклу система. Али ?е мало вероватно да ?е понав?ати об?аш?е?е другима сваки пут када говоре о систему. Они ?е га вероватно називати ?Линуксом“, и тиме без посебне намере раширити погрешну слику.

Ни?е ефикасно ?ер односи далеко више времена. Прича?е и писа?е ?ГНУ са Линуксом“ ?е вам однети само пар секунди, а не минута, дневно, па тако можете да обавестите далеко више ?уди. Разликова?е Линукса од ГНУ-а са Линуксом у говору и писа?у ?е далеко лакши начин да стварно помогнете Про?екту ГНУ.

Неки ?уди се сме?у када их замолите да назива?у систем ГНУ-ом са Линуксом. Зашто се излагати томе? (#treatment)
Назива?е система ?Линуксом“ пружа ?удима погрешну слику истори?ата и разлога за посто?а?е система. ?уди ко?и се сме?у вашо? молби су вероватно усво?или ту погрешну слику — они мисле да ?е посао обавио Линус, па се стога сме?у када ми тражимо да се призна?е за посао ода нама. Када би били упознати са истином, вероватно се не би сме?али.

Зашто се излажемо ризику да тражимо нешто што понекад води до тога да нас ?уди исмева?у? Зато што то што тражимо често има корисне последице за Про?екат ГНУ. Ми ?емо се изложити ризику незаслуженог исмева?а да бисмо постигли наше ци?еве.

Уколико приметите такву иронично непоштену ситуаци?у, молимо вас да не седите скрштених руку. Упозна?те сме?аче са правим истори?атом. Када виде зашто ?е захтев оправдан, они ко?и има?у имало образа ?е престати са сме?а?ем.

Неки ?уди вас отпису?у када их замолите да назива?у систем ГНУ-ом са Линуксом. Зар оту?ива?е од ?их не представ?а губитак? (#alienate)
Не велики. ?уди ко?и не призна?у нашу улогу у разво?у система ?е тешко предузети знача?не напоре да нам помогну. Уколико и ураде нешто што помаже нашим ци?евима, као што ?е об?ав?ива?е слободног софтвера, то ?е вероватно због других, невезаних, разлога, а не зато што смо их ми замолили. За то време, подучава?у?и друге да припишу наше дело неком другом, они поткопава?у нашу могу?ност да искористимо помо? других.

Нема смисла бринути о оту?е?у од ?уди ко?и су ве? сасвим неспремни за сарад?у, а самопоражава?у?е ?е не бити спреман да се исправи знача?ан проблем у же?и да не на?утимо ?уде ко?и га овековечу?у. Стога ?емо наставити са покуша?има да исправимо погрешан назив.

Да ли ?е легитимно преименовати оперативни систем, без обзира на то чиме сте допринели? (#rename)
Ми ништа не преимену?емо. Ми смо називали систем ?ГНУ-ом“ ?ош од када смо га започели, 1983. године. Они ко?и су покушали да га преимену?у у ?Линукс“ ни?е требало то да ураде.
Зар ни?е погрешно приси?авати ?уде да назива?у систем ?ГНУ-ом са Линуксом“? (#force)
Било би погрешно приси?авати их, и зато то ни не покушавамо. Ми називамо систем ?ГНУ-ом са Линуксом“ и молимо вас да и ви то радите.
Зашто не тужити ?уде ко?и назива?у цео систем ?Линуксом“? (#whynotsue)
Немамо правног основа да их тужимо, али, пошто ми веру?емо у слободу говора, ми ионако не бисмо желели да то урадимо. Ми молимо ?уде да назива?у систем ?ГНУ-ом са Линуксом“ због тога што ?е то исправно.
Зашто не ставите нешто у ГНУ-ову О?Л што би захтевало да се систем назива ?ГНУ-ом“? (#require)
Сврха ГНУ-ове О?Л ?е да заштити слободу корисника од оних ко?и би начинили власничке верзи?е слободног софтвера. Премда ?е тачно да они ко?и назива?у систем ?Линуксом“ често раде ствари ко?е ограничава?у слободу корисника, као што ?е додава?е неслободног софтвера систему ГНУ са Линуксом или чак изград?а неслободног софтвера са тим ци?ем, чин назива?а система ?Линуксом“ сам по себи не ускра?у?е слободу корисницима. Не би било исправно да О?Л ограничава избор назива ко?им ?уди могу да назива?у систем.
Пошто сте се противили првобитном захтеву из БСД-ове лиценце да се ода призна?е Калифорни?ском универзитету, ни?е ли лицемерно да се захтева одава?е призна?а Про?екту ГНУ? (#BSDlicense)
Било би лицемерно захтевати лиценцом да се користи назив ГНУ са Линуксом, и то ?е ?едан од разлога зашто то нисмо урадили. Ми вас само молимо да нам одате призна?е како бисте учинили исправну ствар.
Пошто нисте ставили нешто у ГНУ-ову О?Л што би захтевало да се систем назива ?ГНУ-ом“, заслужили сте оно што вам се десило. Што се сада жалите? (#deserve)
Ово пита?е унапред претпостав?а да ?е тачна веома контроверзна етичка премиса: да, уколико ?уди од вас не захтева?у да се према ?има односите поштено, смете да их искористите онолико колико желите. Другим речима, да ?е исправно да ?сила Бога не моли“.

Надамо се да се са овом премисом не слажете, као што се ни ми са ?ом не слажемо.

Зар вам не би било бо?е да се не супротстав?ате ставу толиких ?уди? (#contradict)
Ми не мислимо да би требало да се придружимо великом бро?у ?уди ко?и су заведени. Надамо се да ?ете и ви одлучити да ?е важна истина.

Ми никад не бисмо могли да разви?емо слободни оперативни систем без претходног порица?а увере?а, ко?е има?у многи, да ?е власнички софтвер легитиман и прихват?ив.

Пошто има доста ?уди ко?и назива?у систем ?Линуксом“, зар то не значи да ?е то исправно? (#somanyright)
Ми не сматрамо да популарност грешку претвара у истину.
Многим ?удима ?е битно само шта ?е згодни?е или ко ?е победник, а не шта ?е исправно. Зар не бисте задобили више подршке другачи?им приступом? (#winning)
Бринути само о томе шта ?е згодно или ко побе?у?е ?е неморална животна филозофи?а. Неслободни софтвер ?е пример те неморалне филозофи?е и он на ?о? почива. Према томе, на дуге стазе би било самопоражава?у?е ако бисмо се приклонили то? филозофи?и. Настави?емо да размиш?амо у категори?ама исправног и погрешног.

Надамо се да сте ви од оних ко?има ?е битно шта ?е исправно.

Примедбе преводиоца:
  1. На енглеском: the kernel of such-and-such и the such-and-such kernel. [СР]
  2. У енглеском ?езику. [СР]
  3. У енглеском: GNU/Linux; у српском се пише ?ГНУ са Линуксом“. [СР]
  4. На енглеском: Klever, што значи ?паметан“, и MINK, што значи ?канадска ласица“, а за?едно: MINK Is Not Klever — ?ласица ни?е паметна“. [СР]
TOP

[FSF logo] “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”

JOIN SHOP

招财蟾蜍APP 3d试机号 福建11选5 四川金7乐 辽宁35选7 聚富人配资 竞彩比分直播澳客 股票配资论坛是什么 重庆快乐10分 篮球比分表 甘肃十一选五 体彩p3 浙江十一选五 股票配资排名乛选 卓鼎策略 牛大人配资 海南4+1